Patrijs in Yuverta NP De Meinweg + regio Roermond- Roerdalen

Informatie laatst gewijzigd op 26-02-2021

Afbeelding van Patrijs

De Patrijs is een vogel van het ouderwetse boerengebied. Vroeger was het een algemene vogels die in akkers, lage ruigtes, overhoekjes en aan de randen van houtwallen te vinden was. Tegenwoordig is het boerenland te intensief en zijn er te weinig insecten voor de kuikens van de Patrijs. De soort is dus nagenoeg verdwenen. Het is een vrij kleine vogel met een rond lichaam. 

Het leefgebied bestaat uit halfopen heidegebieden, graslanden, hoogveen en open agrarisch gebied. Ze leven dan met name langs rand- en overgangssituaties, zoals perceelsgrenzen en andere lijnvormige landschapselementen. Van groot belang is dat er voldoende bedekking is. Zowel voor het nest als het grootbrengen van de jongen. De Patrijs houdt van rechte lijnvormige elementen in het landschap.

Voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en plantaardig materiaal. Het is nodig voor de jongen dat er insecten aanwezig zijn.

Negatieve effecten op het leefgebied van de patrijs zijn: wegen en veel gebouwen (optiek), connectiviteit (percelen worden te klein) en het afnemen van het aantal insecten. In landbouwgebieden komt dit met name door vergif (bodemverontreiniging).Verder kan het afnemen van het aantal insecten gelinkt worden aan lichtstress, maar er zijn tal van redenen waarom insecten afnemen. Veel geluid in het buitengebied kant verstorend werken. Patrijzen kunnen hooguit aan dorps- of stadsranden verwacht worden, maar ze leven eerder verder in het buitengebied op akkers. 

[Bronnen: Vogelbescherming LINK-1,    Patrijsproject  LINK-2 ]

Methodiek achter een gidssoort

De biodiversiteitstresstest is een modelbenadering op basis van algemeen beschikbare data en geeft een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid weer aan de hand van gidssoorten. Gidssoorten zijn kenmerkende diersoorten omdat hun aan- of afwezigheid inzicht geeft in de kwaliteit van het leefgebied, het type leefgebied en andere meer algemene diersoorten die daarin voorkomen. Iedere gidssoort reageert anders op negatieve effecten op hun leefgebied: zogenaamde stressfactoren. De gebruikte stressfactoren zijn lichtintensiteit, geluidsintensiteit, gevoelheid voor beweging (optiek), bodemdroogte en versnippering van leefgebied (connectiviteit).

Op basis van literatuurstudie en kennis van experts zijn de reacties van de gidssoorten op deze stressfactoren gewaardeerd in een GIS-model. De combinatie tussen daadwerkelijke waarnemingen van de gidssoort, aanwezigheid van terreintypen en effecten van de stressfactoren resulteren in een kaartbeeld van geschikt, of minder geschikt leefgebied.

Door de relatie te leggen tussen gidssoorten, algemeen voorkomende soorten en mogelijke maatregelen ziet u wat u zelf kunt doen om het leefgebied te verbeteren.

Werken aan de leefomgeving heeft ook invloed op andere soorten

Andere flora en fauna heeft vaak soortgelijke eisen aan de leefomgeving. Werken aan de leefomgeving heeft daardoor ook een positief effect op andere soorten.

Fazant
Vlinders
Kwartel
Muggen
 
 
Heide
Granen
  

Zelf aan de slag met maatregelen voor het verbeteren van de leefomgeving voor deze soort?

Landgebonden

Slim bermbeheer - Het bewust onderhouden van bermen.

Intensief maaien van bermen is druk uitoefenen op de flora en fauna van de bermen. Dan is slim bermbeheer mogelijk een goede oplossing ten gunste van deze flora en fauna.
Landgebonden

Aanleggen groene parkeerplaatsen

Groene parkeerplaatsen zijn parkeerplaatsen waar natuur zo veel als mogelijk meegenomen wordt in het ontwerp [1]. Het aanleggen van groene parkeerplaatsen draagt bij aan een fijn groen woon- en leefklimaat. Daarnaast verhoogt het de waterdoorlaatbaarheid van het parkeerterrein en levert het een bijdrage aan het verminderen van het hitte eiland probleem.
Landgebonden

Slim gebruik van openbare verlichting. Verminderen aantal lantaarnpalen

Openbare verlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid en het algemene gevoel van veiligheid bij mensen. Daar staat tegenover dat openbare verlichting vaak hoge kosten met zich meebrengt, verstorend werk voor veel dieren en klimaatdoelen in de weg staan door het energieverbruik. Het verminderen van het aantal lantaarnpalen draagt direct bij aan het behalen van klimaatdoelen, verminderen van lichtvervuiling en biedt ruimte voor meer groen en biodiversiteit.
Watergebonden

Wadi's aanleggen: Natuurlijk vormgeven en recreatief gebruik.

Wilt u een aantrekkelijk groen aanzicht creëren rondom een woonwijk of in een nabij park? Dan is het aanleggen van Wadi’s onmisbaar.
Landgebonden

Voedselbos-park aanleggen

Een voedselbos-park is een voorbeeld van buurtgroen, maar dan wel één die aan heel veel verschillende gemeentelijke opgaven werkt.
Landgebonden

Bloemenweide in zonneweide aanleggen

Door bloemen tussen de zonnepanelen een kans te geven kan de biodiversiteit verhoogt worden en de hittestress iets verlaagd worden. Het gebruik van groen voor waterberging, verlagen van hittestress en tevens werken aan de gezondheid van burgers
Landgebonden

Beweiden door rund en paard

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland.
Landgebonden

Optimaliseren kringlopen op bedrijfsniveau vee en paard

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.
Landgebonden

Verminderen kunstmest

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.
Landgebonden

Regionaal veevoer: granen en bonen

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.
Landgebonden

Samenwerking melkveehouder, paardenhouder en akkerbouwer

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard, met naastgelegen akkerbouwer(s).
Landgebonden

Groenblauwe dooradering

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland en zeker interessant is bij aanwezigheid van weidevogels.
Landgebonden

Mozaïekbeheer weiden, bermen (groene percelen)

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het bezit van groene percelen.
Natuurinclusief Bouwen

Leven op het erf rondom een boerderij of manege

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard op het boerenerf.
Natuurinclusief Bouwen

Stal met nestgelegenheid

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard in een stal.
Landgebonden

Plasdras en greppels voor vogels en amfibieën

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland en zeker interessant is bij aanwezigheid van weidevogels.
Landgebonden

Knabbelpad - Gezonde paarden en verhogen biodiversiteit

Biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurinclusieve melkveehouderij staan sterk in de belangstelling. Maar hoe zit het met de paardenhouderij? Wat kunnen we leren van de bestaande kennis van andere sectoren als we dit willen toepassen (of kopieren) naar de paardensector? Onder constructie, Vanaf juni 2022 beschikbaar, 13 juni 2022 Presentatie door studenten van HAS, Yuverta.
Landgebonden

Kruidenrijk grasland

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland.
Landgebonden

Organische mest gebruiken

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.

Benieuwd naar andere gidssoorten in Yuverta NP De Meinweg + regio Roermond- Roerdalen?