Vee- en paardenhouderij in Yuverta NP De Meinweg + regio Roermond- Roerdalen

Informatie laatst gewijzigd op 03-02-2022

Afbeelding van Vee- en paardenhouderij

Vee- en paardenhouderij

Welke mogelijkheden heb je in de vee- en paardenhouderij om invloed uit te oefenen op biodiversiteit op en rond je bedrijf?

Kijk ook bij: https://library.wur.nl/WebQuery/edepot/545919 

Methodiek achter een gidssoort

De biodiversiteitstresstest is een modelbenadering op basis van algemeen beschikbare data en geeft een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid weer aan de hand van gidssoorten. Gidssoorten zijn kenmerkende diersoorten omdat hun aan- of afwezigheid inzicht geeft in de kwaliteit van het leefgebied, het type leefgebied en andere meer algemene diersoorten die daarin voorkomen. Iedere gidssoort reageert anders op negatieve effecten op hun leefgebied: zogenaamde stressfactoren. De gebruikte stressfactoren zijn lichtintensiteit, geluidsintensiteit, gevoelheid voor beweging (optiek), bodemdroogte en versnippering van leefgebied (connectiviteit).

Op basis van literatuurstudie en kennis van experts zijn de reacties van de gidssoorten op deze stressfactoren gewaardeerd in een GIS-model. De combinatie tussen daadwerkelijke waarnemingen van de gidssoort, aanwezigheid van terreintypen en effecten van de stressfactoren resulteren in een kaartbeeld van geschikt, of minder geschikt leefgebied.

Door de relatie te leggen tussen gidssoorten, algemeen voorkomende soorten en mogelijke maatregelen ziet u wat u zelf kunt doen om het leefgebied te verbeteren.

Werken aan de leefomgeving heeft ook invloed op andere soorten

Andere flora en fauna heeft vaak soortgelijke eisen aan de leefomgeving. Werken aan de leefomgeving heeft daardoor ook een positief effect op andere soorten.

De invloed op andere soorten is vooral afhankelijk van grondsoort en omgeving.

Zelf aan de slag met maatregelen voor het verbeteren van de leefomgeving voor deze soort?

Advies

Structuurrijke vegetatie aanleggen, kruid-, struik- & boomlaag

Niet alleen plat gras maar meer variatie is nu mogelijk door het aanleggen van kruidenbeplanting, struiken en bomen.
Advies

Natuurlijke inpassing met oog op biodiversiteit

Bij natuurlijke en daarbij landschappelijke inpassing, is het rekening houden met de natuur en het landschap wanneer er iets binnen een gebied gerealiseerd wordt. Met landschappelijke inpassing ligt de nadruk op het behouden van de typische kenmerken binnen het gebied. Bij natuurlijke inpassing wordt er een stap verder gezet. Niet alleen het behouden van deze typische kenmerken, maar het toevoegen van nieuwe waardevolle natuur binnen het project is een doel bij natuurlijke inpassing. Zo kan er bij nieuwbouw gedacht worden aan groene daken en gevels. Zo is het aanzicht groener, doorbreekt deze het landschap minder en wordt er in dit voorbeeld de waterberging verbeterd.
Landgebonden

Bossen aanplanten

Nieuw bos levert een bijdrage aan het inperken van klimaatsverandering. Jonge bossen binden in verhouding de meeste CO² en bosgronden houden goed water vast. Ook draagt dit bij aan de soortenrijkdom in de natuur, waterbuffering, kwaliteit van het landschap, gezondheid van mensen en het creëert een aantrekkelijk beeld naar toeristen en recreanten toe [1].
Watergebonden

Wadi's aanleggen: Natuurlijk vormgeven en recreatief gebruik.

Wilt u een aantrekkelijk groen aanzicht creëren rondom een woonwijk of in een nabij park? Dan is het aanleggen van Wadi’s onmisbaar.
Watergebonden

Helofytfilters aanleggen

Kan de waterkwaliteit van uw gemeente een boost gebruiken? Een helofytenfilter is een filter met planten die gedeeltelijk in het water kunnen staan. Helofyten, kunnen overtollige nutriënten en afvalstoffen van toestromend water afvangen. Door een combinatie van fysieke, chemische en biologische processen worden nutriënten en afvalstoffen in het helofytenfilter opgenomen en gedeeltelijk afgebroken [1]. Hoewel het hieruit gefilterde water niet geschikt is voor menselijk consumptie, kan het wel veilig afgevoerd worden naar vijvers, plassen en rivieren. Het water kan zelfs eventueel gebruikt worden voor huishoudelijke apparaten zoals voor het toilet of de wasmachine. Naast de voordelen voor eigen gebruik kan een helofytenfilter een geschikt habitat zijn voor amfibieën en watervogels [2].
Watergebonden

Waterlopen biodivers inrichten - Hermeanderen waterloop

Heeft uw gemeente rechtgetrokken beeklopen die niet mooi aansluiten op de natuur? Het nummer één doel van beekherstel is het verhogen van de biodiversiteit.
Landgebonden

Bloemenweide in zonneweide aanleggen

Door bloemen tussen de zonnepanelen een kans te geven kan de biodiversiteit verhoogt worden en de hittestress iets verlaagd worden. Het gebruik van groen voor waterberging, verlagen van hittestress en tevens werken aan de gezondheid van burgers
Landgebonden

Beweiden door rund en paard

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland.
Landgebonden

Optimaliseren kringlopen op bedrijfsniveau vee en paard

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.
Landgebonden

Verminderen kunstmest

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.
Landgebonden

Regionaal veevoer: granen en bonen

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.
Landgebonden

Samenwerking melkveehouder, paardenhouder en akkerbouwer

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard, met naastgelegen akkerbouwer(s).
Landgebonden

Groenblauwe dooradering

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland en zeker interessant is bij aanwezigheid van weidevogels.
Landgebonden

Mozaïekbeheer weiden, bermen (groene percelen)

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het bezit van groene percelen.
Natuurinclusief Bouwen

Leven op het erf rondom een boerderij of manege

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard op het boerenerf.
Natuurinclusief Bouwen

Stal met nestgelegenheid

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard in een stal.
Landgebonden

Plasdras en greppels voor vogels en amfibieën

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland en zeker interessant is bij aanwezigheid van weidevogels.
Landgebonden

Knabbelpad - Gezonde paarden en verhogen biodiversiteit

Biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurinclusieve melkveehouderij staan sterk in de belangstelling. Maar hoe zit het met de paardenhouderij? Wat kunnen we leren van de bestaande kennis van andere sectoren als we dit willen toepassen (of kopieren) naar de paardensector? Onder constructie, Vanaf juni 2022 beschikbaar, 13 juni 2022 Presentatie door studenten van HAS, Yuverta.
Landgebonden

Kruidenrijk grasland

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland.
Landgebonden

Organische mest gebruiken

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.

Benieuwd naar andere gidssoorten in Yuverta NP De Meinweg + regio Roermond- Roerdalen?