Uitdagingen in Tilburg

De biodiversiteitstresstest laat zien hoe het verbeteren van biodiversiteit kan meeliften met de verschillende uitdagingen waar gemeenten nu voor staan. Door uitvoering van maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan de uitdaging én die tegelijkertijd goed zijn voor de biodiversiteit. Daarom is de biodiversiteitsstresstest gedaan.

Verschillende uitdagingen vragen verschillende oplossingen. En vaak maakt een groene oplossing het verschil. Lees meer over de uitdagingen in uw omgeving en wat groen daarin kan doen.

Tilburg over uitdagingen

Binnen de gemeente Tilburg zijn er verschillende klimaat adaptieve uitdagingen waarvoor aandacht benodigd is. In onderstaand menu zijn de uitdagingen van de gemeente Tilburg opgenomen.

Tilburg over uitdagingen

De ambities voor de uitdagingen van de Gemeente Tilburg zijn:

  • Verdroging voorkomen en verminderen
  • Ruimtes multifunctioneel inrichten
  • Bevordering van de waterhuishoud voorziening
  • Verlagen van hittestress

Belangrijkste uitdagingen waar u aan kan bijdragen in Tilburg

Verdroging voorkomen & verminderen

Ter bevordering van biodiversiteit is verdroging voorkomen & verminderen van belang.

Meer informatie

Woningnood verminderen

Het verminderen van woningnood is van groot maatschappelijk belang en brengt diverse voordelen met zich mee. Het draagt bij aan een gezondere, meer rechtvaardige en welvarende samenleving door tegemoet te komen aan fundamentele menselijke behoeften en de basis te leggen voor individueel en collectief welzijn. 

Ten voordele van de natuur is het voor ons van belang dat er meer sprake is van Natuurinclusief bouwen. Dit is bouwen met mogelijkheden voor planten en dieren. Op steeds meer plaatsen zie je gebouwen met gevel- en dakgroen waar jonge mensen maar ook senioren graag in wonen. Winst voor mensen en flora en fauna! 

Zie ook: Nationale Kennisbank Natuurinclusief Bouwen - LINK

Meer informatie

Ruimtes multifunctioneel inrichten

Ter bevordering van biodiversiteit is ruimtes multifunctioneel inrichten van belang. De gemeente heeft naast klimaat uitdagingen ook nog andere taken, namelijk het bieden van afdoende voorzieningen van de burgers en bezoekers van de gemeente. Parkeervoorzieningen en woningbouw zijn hier belangrijke voorbeelden van. Door de buitenruimte klimaat adaptief in te richten kan zowel aan de klimaatuitdagingen als aan de andere gemeentelijke behoeftes worden voldaan. 

In essentie zijn multifunctionele publieke ruimtes essentieel voor het bevorderen van een gezonde, inclusieve en levendige stedelijke omgeving. Het ontwerp en beheer ervan moeten rekening houden met de diverse behoeften van de gemeenschap om een positieve impact op het dagelijks leven van de bewoners te hebben.

Meer informatie

Afkoppelen regenwater

Ter bevordering van het water vasthouden en van biodiversiteit is Afkoppelen regenwater van belang. Het afkoppelen van regenwater draagt bij aan duurzaam waterbeheer, vermindert overstromingsrisico's en bevordert het hergebruik van water.

Meer informatie

Verlagen hittestress

Ter bevordering van biodiversiteit is Verlagen hittestress van belang.
Meer informatie

Wateroverlast voorkomen

Kans op wateroverlast voorkomen is voor ons mensen van belang en ook goed voor de planten en dieren. Door effectieve maatregelen te nemen om wateroverlast te voorkomen, kunnen samenlevingen zich beter aanpassen aan de uitdagingen van een veranderend klimaat en tegelijkertijd de veiligheid en het welzijn van hun inwoners waarborgen.

Meer informatie

Biodiversiteit verhogen

De biodiversiteit kan met diverse maatregelen vergroot worden. Sommige maatregelen kunnen zelfs kosten besparen.   Het verhogen van biodiversiteit, of biologische diversiteit, is van vitaal belang vanwege de vele voordelen die het biedt aan ecosystemen, menselijke samenlevingen en de planeet als geheel. Het is essentieel voor een duurzame en veerkrachtige toekomst.

Meer informatie

Energietransitie

Het is belangrijk dat de bebouwde omgeving meer in zijn eigen energiebehoefte gaat voorzien. Dit kan enerzijds door energie te besparen en anderzijds door zelf energie op te wekken. 

Meer informatie