Uitdagingen in Transitie Nationaal Park De Meinweg

De biodiversiteitstresstest laat zien hoe het verbeteren van biodiversiteit kan meeliften met de verschillende uitdagingen waar gemeenten nu voor staan. Door uitvoering van maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan de uitdaging én die tegelijkertijd goed zijn voor de biodiversiteit. Daarom is de biodiversiteitsstresstest gedaan.

Verschillende uitdagingen vragen verschillende oplossingen. En vaak maakt een groene oplossing het verschil. Lees meer over de uitdagingen in uw omgeving en wat groen daarin kan doen.

Transitie Nationaal Park De Meinweg over uitdagingen

Wij willen dat dit gebied van generatie op generatie mooi en sterk blijft en zijn unieke karakter behoudt. Een gebied waarin we leren over de natuur en de  voedselvoorziening. Een gebied waar we, nog beter dan nu, onze lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen onderhouden. Een gebied waar we van houden en waar we goed voor zorgen.

Belangrijkste uitdagingen waar u aan kan bijdragen in Transitie Nationaal Park De Meinweg

Verdroging voorkomen & verminderen

Ter bevordering van biodiversiteit is verdroging voorkomen & verminderen van belang.

Meer informatie

Ruimtes multifunctioneel inrichten

Ter bevordering van biodiversiteit is ruimtes multifunctioneel inrichten van belang. De gemeente heeft naast klimaat uitdagingen ook nog andere taken, namelijk het bieden van afdoende voorzieningen van de burgers en bezoekers van de gemeente. Parkeervoorzieningen en woningbouw zijn hier belangrijke voorbeelden van. Door de buitenruimte klimaat adaptief in te richten kan zowel aan de klimaatuitdagingen als aan de andere gemeentelijke behoeftes worden voldaan. 

In essentie zijn multifunctionele publieke ruimtes essentieel voor het bevorderen van een gezonde, inclusieve en levendige stedelijke omgeving. Het ontwerp en beheer ervan moeten rekening houden met de diverse behoeften van de gemeenschap om een positieve impact op het dagelijks leven van de bewoners te hebben.

Meer informatie

Lichtvervuiling verminderen

Dieren, planten en ook mensen zijn in miljoenen jaren aangepast aan daglengte en donkere nachten.

Lichtvervuiling verwijst naar het teveel aan kunstmatig licht in een bepaalde omgeving, waardoor het moeilijk wordt om de natuurlijke nachtelijke hemel waar te nemen. Dit fenomeen heeft verschillende negatieve effecten, waaronder verstoring van het bioritme van dieren en mensen, Lichtvervuiling verminderen betekent maatregelen nemen om de hoeveelheid ongewenst en overtollig licht te beperken. 

Meer informatie

Afkoppelen regenwater

Ter bevordering van het water vasthouden en van biodiversiteit is Afkoppelen regenwater van belang. Het afkoppelen van regenwater draagt bij aan duurzaam waterbeheer, vermindert overstromingsrisico's en bevordert het hergebruik van water.

Meer informatie

Verlagen hittestress

Ter bevordering van biodiversiteit is Verlagen hittestress van belang.
Meer informatie

Wateroverlast voorkomen

Kans op wateroverlast voorkomen is voor ons mensen van belang en ook goed voor de planten en dieren. Door effectieve maatregelen te nemen om wateroverlast te voorkomen, kunnen samenlevingen zich beter aanpassen aan de uitdagingen van een veranderend klimaat en tegelijkertijd de veiligheid en het welzijn van hun inwoners waarborgen.

Meer informatie

Verminderen verhardingen

Bestrating zorgt voor snelle oppervlakkige waterafvoer en geen waterberging op je eigen perceel en dus meer droogte in de zomer. Over het algemeen draagt het verminderen van verhardingen bij aan een gezondere, duurzamere en leefbaardere stedelijke omgeving, waar zowel mens als natuur van kunnen profiteren.

Meer informatie

Biodiversiteit verhogen

De biodiversiteit kan met diverse maatregelen vergroot worden. Sommige maatregelen kunnen zelfs kosten besparen.   Het verhogen van biodiversiteit, of biologische diversiteit, is van vitaal belang vanwege de vele voordelen die het biedt aan ecosystemen, menselijke samenlevingen en de planeet als geheel. Het is essentieel voor een duurzame en veerkrachtige toekomst.

Meer informatie

Energietransitie

Het is belangrijk dat de bebouwde omgeving meer in zijn eigen energiebehoefte gaat voorzien. Dit kan enerzijds door energie te besparen en anderzijds door zelf energie op te wekken. 

Meer informatie

Industrieterreinen vergroenen

Het vergroenen van industrieterreinen biedt verschillende voordelen, zowel op milieugebied als op sociaaleconomisch vlak.

Meer informatie