Verlagen hittestress

Warme zomers waarin voor een lange tijd tropische temperaturen worden gemeten, zijn schadelijk voor de mens en ons ecosysteem. Door verstening/verharding van de gemeente kan de hitte niet worden afgevoerd waardoor de temperatuurbeleving hoger is. Het aanleggen van groen is cruciaal om hittestress te bestrijden. Hieronder zijn opties weergegeven die kunnen worden ingezet om deze uitdaging te bestrijden.

Maatregelen welke bijdragen aan deze uitdaging

Landgebonden

Buurtgroen aanleggen

Het gebruik van groen voor waterberging en het verlagen van hittestress. Om groen te classificeren onder buurtgroen moeten groenblauwe zones voldoen aan een minimale bezetting van 0.2 hectare en een maximale afstand tot bewoond gebied van 400 meter [1]. Hierbij kan zowel gedacht worden aan parken, plantsoenen, tuinen, enzovoort. Bij het aanleggen van buurtgroen kunnen thema’s als hittestress en waterberging ook direct worden meegenomen [2].
Landgebonden

Slim bermbeheer - Het bewust onderhouden van bermen.

Intensief maaien van bermen is druk uitoefenen op de flora en fauna van de bermen. Dan is slim bermbeheer mogelijk een goede oplossing ten gunste van deze flora en fauna.
Landgebonden

Stadsparken aanleggen en vergroenen

Wilt u ook meer groene verkoelingspunten in de stad? Stadsparken kunnen deze oplossing bieden.
Landgebonden

Bossen aanplanten

Nieuw bos levert een bijdrage aan het inperken van klimaatsverandering. Jonge bossen binden in verhouding de meeste CO² en bosgronden houden goed water vast. Ook draagt dit bij aan de soortenrijkdom in de natuur, waterbuffering, kwaliteit van het landschap, gezondheid van mensen en het creëert een aantrekkelijk beeld naar toeristen en recreanten toe [1].
Landgebonden

Bomenlaan aanleggen

Heeft u interesse in het verminderen van hittestress langs wegen? Of misschien wilt u juist de bestrating verminderen. Een bomenlaan aanleggen kan bijdragen aan beide gemeentelijke opgaven.
Landgebonden

Groene daken, meer groen op het dak.

Meer groen op het dak! Dat is één van de mogelijkheden om water vast te houden maar ook om te isoleren en om met uw zonnepanelen een hoger rendement te krijgen. Natuurlijk is dit ook goed voor meer en meer soorten flora en fauna (biodiversiteit).
Landgebonden

Groen rondom openbare gebouwen

Vergroening van bijvoorbeeld bedrijven, openbare gebouwen, ziekenhuizen en scholen.
Landgebonden

Voedselbos-park aanleggen

Een voedselbos-park is een voorbeeld van buurtgroen, maar dan wel één die aan heel veel verschillende gemeentelijke opgaven werkt.
Landgebonden

Tegel eruit, planten erin

Een landelijk initiatief voor burgers is om tegels te verwijderen uit voortuin of achtertuin en hiervoor in de plaats planten neerzetten.
Landgebonden

Ecologische volkstuinen aanleggen, beheren, onderhouden

Een ecologische volkstuin is geschikt voor waterberging, verlagen van hittestress en tevens werken aan de gezondheid van burgers. Een ecologische volkstuinen complex is een voorbeeld van buurtgroen, maar dan wel één die aan heel veel verschillende gemeentelijke opgaven werkt. Om groen te classificeren onder buurtgroen moeten groenblauwe zones voldoen aan een minimale bezetting van 0.2 hectare en een maximale afstand tot bewoond gebied van 400 meter [1]. In dit geval moet er gedacht worden aan plantsoenen of parken waar een ecologische volkstuinen complex aangelegd kan worden. In de stad is het belangrijk dat deze functioneel, overzichtelijk is en het er netjes bijligt. Verder zou er voor de biodiversiteit te verhogen geen vergif gebruikt mogen worden. Bij voorkeur zou er ook geen kunstmest toegestaan moeten worden. Het thema ‘Gezondheid van burgers waarborgen’ moet zeker meegenomen worden. Verder kan het thema’s hittestress ook direct meegenomen worden[2].
Natuurinclusief Bouwen

Groene balkons aanleggen

Een wijk met veel flats of woonwijken met balkons kunnen vergroend worden met bomen en klimplanten aan te planten. Ze kunnen echter ook vergroend worden door de balkons te vergroenen. Zo gebruik je groen voor waterberging, verlagen van hittestress en tevens werk je aan de gezondheid voor jezelf en omgeving.