Biodiversiteit verhogen

De biodiversiteit neemt ook in Nederland en vooral in de bebouwde omgeving af. Dit moet voorkomen worden, omdat de biodiversiteit bijvoorbeeld mensen beschermd tegen klimaatsverandering en het milieu helpt te reinigen. De biodiversiteit kan met diverse maatregelen vergroot worden. Sommige maatregelen kunnen zelfs kosten besparen.  Zie ook het Lespakket: www.blauwgroenlespakket.nl 

Maatregelen welke bijdragen aan deze uitdaging

Advies

Structuurrijke vegetatie aanleggen, kruid-, struik- & boomlaag

Niet alleen plat gras maar meer variatie is nu mogelijk door het aanleggen van kruidenbeplanting, struiken en bomen.
Advies

Natuurlijke inpassing met oog op biodiversiteit

Bij natuurlijke en daarbij landschappelijke inpassing, is het rekening houden met de natuur en het landschap wanneer er iets binnen een gebied gerealiseerd wordt. Met landschappelijke inpassing ligt de nadruk op het behouden van de typische kenmerken binnen het gebied. Bij natuurlijke inpassing wordt er een stap verder gezet. Niet alleen het behouden van deze typische kenmerken, maar het toevoegen van nieuwe waardevolle natuur binnen het project is een doel bij natuurlijke inpassing. Zo kan er bij nieuwbouw gedacht worden aan groene daken en gevels. Zo is het aanzicht groener, doorbreekt deze het landschap minder en wordt er in dit voorbeeld de waterberging verbeterd.
Landgebonden

Buurtgroen aanleggen

Het gebruik van groen voor waterberging en het verlagen van hittestress. Om groen te classificeren onder buurtgroen moeten groenblauwe zones voldoen aan een minimale bezetting van 0.2 hectare en een maximale afstand tot bewoond gebied van 400 meter [1]. Hierbij kan zowel gedacht worden aan parken, plantsoenen, tuinen, enzovoort. Bij het aanleggen van buurtgroen kunnen thema’s als hittestress en waterberging ook direct worden meegenomen [2].
Landgebonden

Natuurspeelplaatsen

Wilt u kinderen aansporen vaker buiten te spelen en ze tegelijkertijd de kans bieden dit te doen in een groene omgeving?
Landgebonden

Slim bermbeheer - Het bewust onderhouden van bermen.

Intensief maaien van bermen is druk uitoefenen op de flora en fauna van de bermen. Dan is slim bermbeheer mogelijk een goede oplossing ten gunste van deze flora en fauna.
Landgebonden

Aanleggen groene parkeerplaatsen

Groene parkeerplaatsen zijn parkeerplaatsen waar natuur zo veel als mogelijk meegenomen wordt in het ontwerp [1]. Het aanleggen van groene parkeerplaatsen draagt bij aan een fijn groen woon- en leefklimaat. Daarnaast verhoogt het de waterdoorlaatbaarheid van het parkeerterrein en levert het een bijdrage aan het verminderen van het hitte eiland probleem.
Landgebonden

Stadsparken aanleggen en vergroenen

Wilt u ook meer groene verkoelingspunten in de stad? Stadsparken kunnen deze oplossing bieden.
Landgebonden

Bossen aanplanten

Nieuw bos levert een bijdrage aan het inperken van klimaatsverandering. Jonge bossen binden in verhouding de meeste CO² en bosgronden houden goed water vast. Ook draagt dit bij aan de soortenrijkdom in de natuur, waterbuffering, kwaliteit van het landschap, gezondheid van mensen en het creëert een aantrekkelijk beeld naar toeristen en recreanten toe [1].
Landgebonden

Bomenlaan aanleggen

Heeft u interesse in het verminderen van hittestress langs wegen? Of misschien wilt u juist de bestrating verminderen. Een bomenlaan aanleggen kan bijdragen aan beide gemeentelijke opgaven.
Landgebonden

Slim gebruik van openbare verlichting. Verminderen aantal lantaarnpalen

Openbare verlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid en het algemene gevoel van veiligheid bij mensen. Daar staat tegenover dat openbare verlichting vaak hoge kosten met zich meebrengt, verstorend werk voor veel dieren en klimaatdoelen in de weg staan door het energieverbruik. Het verminderen van het aantal lantaarnpalen draagt direct bij aan het behalen van klimaatdoelen, verminderen van lichtvervuiling en biedt ruimte voor meer groen en biodiversiteit.
Landgebonden

Groene daken, meer groen op het dak.

Meer groen op het dak! Dat is één van de mogelijkheden om water vast te houden maar ook om te isoleren en om met uw zonnepanelen een hoger rendement te krijgen. Natuurlijk is dit ook goed voor meer en meer soorten flora en fauna (biodiversiteit).
Watergebonden

Wadi's aanleggen: Natuurlijk vormgeven en recreatief gebruik.

Wilt u een aantrekkelijk groen aanzicht creëren rondom een woonwijk of in een nabij park? Dan is het aanleggen van Wadi’s onmisbaar.
Watergebonden

Helofytfilters aanleggen

Kan de waterkwaliteit van uw gemeente een boost gebruiken? Een helofytenfilter is een filter met planten die gedeeltelijk in het water kunnen staan. Helofyten, kunnen overtollige nutriënten en afvalstoffen van toestromend water afvangen. Door een combinatie van fysieke, chemische en biologische processen worden nutriënten en afvalstoffen in het helofytenfilter opgenomen en gedeeltelijk afgebroken [1]. Hoewel het hieruit gefilterde water niet geschikt is voor menselijk consumptie, kan het wel veilig afgevoerd worden naar vijvers, plassen en rivieren. Het water kan zelfs eventueel gebruikt worden voor huishoudelijke apparaten zoals voor het toilet of de wasmachine. Naast de voordelen voor eigen gebruik kan een helofytenfilter een geschikt habitat zijn voor amfibieën en watervogels [2].
Watergebonden

Waterlopen biodivers inrichten - Hermeanderen waterloop

Heeft uw gemeente rechtgetrokken beeklopen die niet mooi aansluiten op de natuur? Het nummer één doel van beekherstel is het verhogen van de biodiversiteit.
Landgebonden

Groen rondom openbare gebouwen

Vergroening van bijvoorbeeld bedrijven, openbare gebouwen, ziekenhuizen en scholen.
Landgebonden

Afkoppelen regenwater op prive terrein

Water opvangen op je eigen terrein is een bijdrage die bijna iedere burger, bedrijf, woningbouwvereniging, school, kantoor of eigenaar van een fabriekshal kan doen.
Landgebonden

Voedselbos-park aanleggen

Een voedselbos-park is een voorbeeld van buurtgroen, maar dan wel één die aan heel veel verschillende gemeentelijke opgaven werkt.
Landgebonden

Tegel eruit, planten erin

Een landelijk initiatief voor burgers is om tegels te verwijderen uit voortuin of achtertuin en hiervoor in de plaats planten neerzetten.
Landgebonden

Ecologische volkstuinen aanleggen, beheren, onderhouden

Een ecologische volkstuin is geschikt voor waterberging, verlagen van hittestress en tevens werken aan de gezondheid van burgers. Een ecologische volkstuinen complex is een voorbeeld van buurtgroen, maar dan wel één die aan heel veel verschillende gemeentelijke opgaven werkt. Om groen te classificeren onder buurtgroen moeten groenblauwe zones voldoen aan een minimale bezetting van 0.2 hectare en een maximale afstand tot bewoond gebied van 400 meter [1]. In dit geval moet er gedacht worden aan plantsoenen of parken waar een ecologische volkstuinen complex aangelegd kan worden. In de stad is het belangrijk dat deze functioneel, overzichtelijk is en het er netjes bijligt. Verder zou er voor de biodiversiteit te verhogen geen vergif gebruikt mogen worden. Bij voorkeur zou er ook geen kunstmest toegestaan moeten worden. Het thema ‘Gezondheid van burgers waarborgen’ moet zeker meegenomen worden. Verder kan het thema’s hittestress ook direct meegenomen worden[2].
Natuurinclusief Bouwen

Groene balkons aanleggen

Een wijk met veel flats of woonwijken met balkons kunnen vergroend worden met bomen en klimplanten aan te planten. Ze kunnen echter ook vergroend worden door de balkons te vergroenen. Zo gebruik je groen voor waterberging, verlagen van hittestress en tevens werk je aan de gezondheid voor jezelf en omgeving.
Landgebonden

Bloemenweide in zonneweide aanleggen

Door bloemen tussen de zonnepanelen een kans te geven kan de biodiversiteit verhoogt worden en de hittestress iets verlaagd worden. Het gebruik van groen voor waterberging, verlagen van hittestress en tevens werken aan de gezondheid van burgers
Landgebonden

Beweiden door rund en paard

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland.
Landgebonden

Optimaliseren kringlopen op bedrijfsniveau vee en paard

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.
Landgebonden

Verminderen kunstmest

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.
Landgebonden

Regionaal veevoer: granen en bonen

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.
Landgebonden

Samenwerking melkveehouder, paardenhouder en akkerbouwer

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard, met naastgelegen akkerbouwer(s).
Landgebonden

Groenblauwe dooradering

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland en zeker interessant is bij aanwezigheid van weidevogels.
Landgebonden

Mozaïekbeheer weiden, bermen (groene percelen)

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het bezit van groene percelen.
Natuurinclusief Bouwen

Leven op het erf rondom een boerderij of manege

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard op het boerenerf.
Natuurinclusief Bouwen

Stal met nestgelegenheid

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard in een stal.
Landgebonden

Plasdras en greppels voor vogels en amfibieën

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland en zeker interessant is bij aanwezigheid van weidevogels.
Landgebonden

Knabbelpad - Gezonde paarden en verhogen biodiversiteit

Biodiversiteit, kringlooplandbouw en natuurinclusieve melkveehouderij staan sterk in de belangstelling. Maar hoe zit het met de paardenhouderij? Wat kunnen we leren van de bestaande kennis van andere sectoren als we dit willen toepassen (of kopieren) naar de paardensector? Onder constructie, Vanaf juni 2022 beschikbaar, 13 juni 2022 Presentatie door studenten van HAS, Yuverta.
Landgebonden

Kruidenrijk grasland

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van dieren op een grasland.
Landgebonden

Organische mest gebruiken

Een natuur inclusieve maatregel, die genomen kan worden bij het houden van vee en paard.